Det er bra å få bekreftet fra Tor Punsvik at selve behandlingen av Heieplanen i sin tid ikke dreide seg om Buheii Vindkraftanlegg. Noe som var hele mitt anliggende i innlegget jeg holdt i kommunestyret, og som ble godt dokumentert gjennom rådmannens saksfremstilling.

I mitt innlegg refererte jeg kun til de dokumenter som lå i saken. Det er det helt legitimt for en kommunestyrerepresentant å gjøre. I dette tilfelle refererte jeg ordrett fra en mail innsendt 20.09.2019 fra Helge Briseid Risnes, hvor det ble påstått at jeg under behandlingen av Heieplanen fikk flyttet grensen til villreinområdet til like nord for planområdet, til fordel for sin partifelle, som er grunneier og har avtale med utbygger. Til det hadde jeg følgende kommentar.

«Kvinesdal kommune gav sin første høringsuttalelse i 2009 basert på innspill i folkemøter, grunneierens og villreinnemdas syn, siste høringsuttalelse til planen ble gitt i 2011. Jeg gikk av som ordfører i 2013, og kommunenes utales til Buhei konsesjonen ble gitt i 2015.»

I overnevnte mail ble det også vist til vitneprovet fra Punsvik. Det eneste jeg uttrykte vedrørende Punsvik i mitt innlegg var følgende.

Sitat: «Det andre det vises til er vitneprovet fra den gang viltforvalter hos fylkesmannen - nå leder av organisasjonen «La naturen leve» - Tor Punsvik. Jeg undrer meg over et slikt vitneprov når en ser den samme Punsvik meninger som saksbehandler for denne saken hos fylkesmannen. Hvor han skriver i sin høringsuttalelse til den foreslåtte planen 03.10.2011, at han er enig i den områdeinndelingen som er lagt til grunn og jeg siterer i tillegg følgende fra hans høringsuttalelse.

«I Vest Agder har vi hatt tett dialog med den enkelte kommune og anser det aller meste av planforslaget å være tilfredsstillende fremforhandlet og akseptert fra både kommune og fylkesmann. Samarbeidet og dialogen har gjennomgående vært svært god.»

Om Punsvik hadde en annen oppfatning av saken enn det han gav utrykk for som saksbehandler, underskrevet av hans avdelingsleder hos fylkesmannen har ikke jeg noe formening om.

Under behandlingen av Heieplanen opptrådte jeg på vegne av et enstemmig kommunestyre, som var opptatt av å ivareta villreinens interesser, samtidig var en opptatt av å få til en bygdeutviklings sone. Flere ønsket å bygge hytter langs strekningen inklusiv hyttefelt oppe ved Nesjen, etter at kommunen hadde fått ordnet veirett for allmenheten i en avtale med Sira Kvina.

Jeg forstår ikke helt at det blir oppfattet som kjeftbruk fra min side ved å sitere og kommentere dokumenter sendt kommunen i saken. Dersom det oppfattes slik beklager jeg det!