Interessen for SV er stor for tida. Mange, også folk som aldri har støttet partiet, setter sin lit til at SV skal påvirke budsjettet i mer sosialt-, miljø- og klimavennlig retning.

Agder er derimot, på lederplass, engstelig for at SV skal få sin «vei-vilje» som til og med «hører fortiden til».

Vi står nå midt oppe i «det grønne skiftet» tvunget fram av massiv naturtap, global oppvarming og raske klimaendringer.

Nye Veier har i mange år bygd svære 4-feltsveier på nye traseer, med enorme landskapsinngrep, svære CO2-utslipp og finansiert med bompenger. Samtidig gjøres det lite for å oppruste farlige fylkesveier eller jernbanenettet.

I mai varslet samferdselsministeren at regjeringen ba Statens vegvesen gå gjennom alle planer og prioriteringer på nytt.

Her er Statens vegvesens forslag til endringer:

To-trefeltsvei kan planlegges med trafikk opptil 15.000 biler i døgnet (i dag 12.000)

Motorvei med full bredde kan bygges fra 15.000 og oppover (nå 12.000)

Nedre grense for smal firefelts vei heves fra 6000 til 8000 biler i døgnet. Dette er under forutsetning av god samfunnsøkonomi. Normalområdet for smal firefelts vei er 12.000 til 20 000 biler i døgnet.

Firefelts motorvei kan bygges for 90, 100 og 110 km/t. I dag planlegges det kun for 110 km/t

En utredning Vegvesenet gjorde i 2019 konkluderte med at 2/3-felts vei og 4-feltsveg med fartsgrense 110 km/t har tilnærmet lik trafikksikkerhet, hovedsakelig på grunn av midtrekkverk som reduserer antall ulykker med ca. 70 prosent.

«Vi skal gjenbruke det vi har og bygge nytt der vi må. Statens vegvesen vil ha mest mulig ut av ressursene, og dermed bygge med et så lite fotavtrykk som mulig», sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding. «Våre forslag innebærer å kombinere god framkommelighet med mindre naturinngrep.»

Ved å øke farten fra 90 til 110 km/t, øker drivstoff- eller energiforbruket med 40 til 50 prosent ifølge Statens vegvesen.

E39 ved Flekkefjord er ganske ny, men mangler midtdelere, forbikjøringsfelt, har for dårlig framkommelighet og er for farlig.

Strekningen har lavest trafikkmengde på hele stamveien (5-6000 pr. døgn).

Løsningen i Lister er derfor en sikker 2/3 felstvei med 90 km/t og midtdelere, med lavt naturavtrykk, lave utslipp og god framkommelighet. Mange av de eksisterende traseene vil kunne bygges ut og gjenbrukes, f.eks. tunneler og bro over Fedafjorden. På den måten vil vi også kunne få E-39 nærmere Flekkefjord sentrum (som et enstemmig bystyre valgte), til en samfunnsmessig forsvarlig pris.

Da slipper vi også høye bompenger (oppltil ca. 500 kr. fra Ålgård til Lyngdal), får mulighet til å oppgradere fylkesveier (f.eks. fv. 44), og en framtidig moderne jernbane fra Oslo til Stavanger.

Mye tyder på at det er SVs samferdselspolitikk som er på lag med framtida, ikke Agder, dessverre!