Gå til sidens hovedinnhold

Sykehuset, flerbrukshall og vindmøller: Direktesending fra bystyret

Det er tid for årets første bystyremøte hvor politikere blant annet skal behandle Norsk Vind sin søknad om utsettelse av Skorveheia vindkraftverk og sak om fastlønn for rekruttering av ny fastlege.

På bystyret skal det også deles ut miljøfyrtårnsertifiseringer og klinikkdirektør Øystein Evjen Olsen på sykehuset i Flekkefjord skal holde en orientering om den kommende strategiplanen og situasjonen for sykehuset.

Sendingen fra bystyret kan også sees her

Styret for Sørlandet sykehus har møte den 17. februar. Der skal blant annet årlig melding fra sykehuset legges frem. Denne viser blant annet at den økonomiske situasjon er krevende. Et nytt hovedtiltak er bemanningsutvalg innen pleie og kontor (merkantile) funksjoner, samt eget utvalg knyttet til operasjonsproduktivitet og ressursutnyttelse på tvers i organisasjonen. Sørlandet sykehus har forøvrig inngått avtale med UiO om desentralisert medisinutdanning. Campus Sør er etablert i samhandling med UiO, HSØ, UiA og kommunene i Agder. Prosjektleder er ansatt og starter arbeidet i 2021.

Les også

Sykehuset i Flekkefjord må øke aktiviteten og kutte 13 millioner i 2021

Les også

Klinikkdirektøren svarer på kritikken: – Kvaliteten på sykehustjenestene skal ikke være avhengig av hvor vegger og dører er plassert

Flerbrukshallen

Kommunalsjef Svein Hansen skal gi oppdatert status for arbeidet med Flekkefjord Sparebank arena.

Les også

Flerbrukshallen: Reserven krympet med 400.000 kroner fra november til desember

Les også

Flerbrukshallen på Uenes i stadig utvikling: Snart ferdig med P-plass

Les også

Gjør nye beregninger av driftskostnader for gammel gymsal og den nye hallen på Uenes

Sakslisten på bystyret består ellers av:

  • Godkjenning av møteprotokoll fra møte 10.12.20
  • Begrunnelse av vedtak angående områderegulering for Hummerås, gnr. 26 bnr. 1 m.fl., Hidra: Områderegulering for Hummerås ble vedtatt av Bystyret i møte den 18.06.2020 med 21 mot 14 stemmer. Vedtaket ble fattet i strid med innsigelse fra Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen). Som tilbakemelding på kunngjøringen av vedtaket konstaterte Fylkesmannen at forutsetningen for å frafalle innsigelsen ikke ble møtt. Innsigelsen gjør seg derfor fortsatt gjeldende og bystyrets vedtak er derved ikke gyldig.

Les også

Nytt, stort hyttefelt: Droppet løvtre-anbefaling

  • Begrunnelse av vedtak angående Detaljregulering for Saltbergneset småbåthavn, gnr. 2 bnr. 1… Detaljregulering for Saltbergneset småbåthavn vedtatt av Bystyret i møte den 18.06.2020 med 33 mot 2 stemmer. Vedtaket ble fattet i strid med innsigelse fra Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen). Som tilbakemelding på kunngjøringen av vedtaket konstaterte Fylkesmannen at forutsetningen for å frafalle innsigelsen ikke ble møtt. Innsigelsen gjør seg derfor fortsatt gjeldende og bystyrets vedtak er derved ikke gyldig.
  • Søknad om leie av kommunal grunn - Oasen skole… Oasen skole Flekkefjord AS søker om å leie arealer på Kråketona, eid av Flekkefjord kommune, til etablering og drift av sitt private skoletilbud. (Oasen har trukket saken og den kommer derfor neppe opp til behandling)

Les også

Oasen skole søker på nytt: – Det kan bli oppstart fra høsten 2022

  • Forberedelse for salg av gymsal og kommunal tomt på Trellebakken: Som del av finansieringsopplegget for ny idrettshallarena på Uenes (Flekkefjord Sparebank Arena), har bystyret vedtatt å selge gymsalen på Trellebakken. Saken peker på hvilke forberedelser som bør gjøres i 2021 for å kunne gjennomføre salget på en hensiktsmessig måte.

Les også

Gymsalen på Trellebakken: – Selg den slik den er

  • Flekkefjord kommunes eierskapsmelding: Alle kommuner og fylkeskommuner skal ifølge kommuneloven utarbeide en eierskapsmelding. Flekkefjord kommunes gjeldende eierskapsmelding fra 2013 bør oppdateres av flere grunner.
  • Etablering av 0-liste Flekkefjord legesenter: Det er behov for en ny legehjemmel da det samlet er 217 for få plasser på fastlegelistene i Flekkefjord. Erfaringer fra de tre siste ledige fastlegestillingene tilsier at det ikke er mulig å rekruttere leger til selvstendig næringsdrift. For å kunne rekruttere anbefales det at stillingen lyses ut med fast lønn.

Les også

– Vi må tilby stillinger med fast lønn for å få tak i fastleger

  • Høringssvar Strategi Sørlandet sykehus 2021 - 2024: Strategi 2021-2024 Sørlandet sykehus HF ble sendt til høring 17.12.2020. Dokumentet bygger på Nasjonal helse- og sykehusplan, Helse Sør-Øst (HSØ) Utviklingsplan 2035 og SSHFs Utviklingsplan 2035, og vedtak om å videreføre en driftsmodell med tre sykehus i foretaket.

Les også

Kommer med uttalelse til sykehusplan: Slakter sykehus-strategi

  • Kontrollutvalgets forslag til håndtering av husleiekontrakter i Flekkefjord: Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Flekkefjord gjennomført en forvaltningsrevisjon om kommunens håndtering av husleiekontrakter. Kontrollutvalger har på bakgrunn av dette kommet med nytt forslag til håndtering av husleiekontrakter i kommunen.

Les også

Oppsigelse av husleiekontrakter: – Kravene må skjerpes

  • Referatsaker: Kriterier for å bli prioritert i tilskuddsordninger knyttet til "Leve hele livet" og status for alle politiske saker behandlet i bystyret i 2020.