Undertegnede sitter i BU ved SSHF og er såkalte klinikk-kontakter ved hhv, SSK, SSA og SSF. Vi har med stor interesse, men også med en god porsjon undring, notert oss leserinnlegget til Brokka de Ruiter og Nilsen Glommen i Agderposten nylig.

SSHF er ett sykehus med tre lokalisasjoner i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. Dette blir også sterkt understreket i sykehusplanen som gjelder fram til 2040. Der blir det fokusert på samarbeid på tvers og utnyttelse av kapasitet og kompetanse i hele foretaket! Slik vi opplever arbeidet i de utvalg vi sitter, arbeides det 24/7 for å tilstrebe et best mulig helsetilbud for hele befolkningen på Agder, uansett hvor vi bor og hva vi lider av! BU har talerett i styremøtene ved SSHF, og i tillegg er vi 10 representanter i BU deltakere i 55-60 små og store råd og utvalg. Hver gang BU møtes, har vi avsatt en time der administrerende direktør orienterer oss om kommende styreagenda og andre aktuelle saker.

I etterkant stilles spørsmål om alt mulig brukerrepresentantene måtte være opptatt av. Når vi leser avisinnlegget i Agderposten, sitter vi igjen med spørsmålet hvem av de statlig oppnevnte medlemmene i styret innsenderne ønsker å bytte ut. Er det de som ikke er enige med Brokka de Ruiter og Nilsen Glommen og som etter deres mening har nedprioritert SSA? Det er ikke tvil om vi er inne i svært krevende tider for å få rekruttert viktige fagpersoner, ikke bare innen spesialisthelsetjenesten, men til mange viktige samfunnsoppgaver. Vår erfaring med styret i SSHF, er at det der sitter personer med lang, bred og variert erfaring, først og fremst fra drift og klinisk arbeid ved store sykehus her i landet, men også fra andre viktige felt i samfunnet vårt.

De fire representantene fra de ansatte er svært aktive i styremøtene, og når de finner det nødvendig, fremmer de protokolltilførsler. Vi som brukerrepresentanter er også bekymret for den seinere tids nedskjæringer og innskrenkinger, noe som først og fremst skyldes at investering til modernisering og vedlikehold av stadig eldre bygningsmasse må tas av driftsbudsjettet. Og i det framlagte forslag til statsbudsjett for 2023 blir ikke SSHF kompensert for prisstigningen en gang! Men vi håper og tror at de fleste av de dessverre nødvendige tiltak, ikke minst ved SSF, kan avsluttes tidlig høsten 2023. Men for at det skal kunne skje, er vi overbevist om at alle gode krefter må settes inn for et samarbeid til å finne de beste og mest fremtidsrettede løsningene for oss alle godt og vel 300 000 egder, et antall tilsvarende en bydel i en middels storby på kontinentet.

Hva med å invitere klinikkdirektør ved SSA, administrerende direktør og styreleder til en dialog i bystyret i Arendal?

Vi registrerer at ordfører Nordli er inne på samme konstruktive tanke.