DET BLE nylig kjent at Flekkefjord kommune får støtte på 250.000 kroner til innkjøp av nytt programmeringsutstyr i skolen. Som en av 62 kommuner har Flekkefjord kommune blitt plukket ut for å styrke kompetansen til lærerne i programmering. Dette tilskuddet bidrar til at skolene nå får det utstyret de trenger for å drive undervisning.

HØSTEN 2020 tok skolene i bruk nye læreplaner. Det er nå et mål at alle elever skal få kjennskap til hvordan teknologi og ulike programmer fungerer og spiller sammen gjennom opplæringen. I Flekkefjord har tidligere rektor Oddvar Rossevatn på Flekkefjord ungdomsskole vært en foregangsmann på det med å putte teknologi i skolesekken. Han har blant annet jobbet med å videreutvikle bruken av et matematikkprogram som kartlegger elevene og tilpasser oppgavene automatisk og vist hvordan teknologi kan brukes i praksis gjennom sin mangeårige innsats for Teknisk senter.

DAGENS LEDER av Teknisk senter og lokalpolitiker Arne Birkedal, spurte i det siste bystyremøtet før sommeren om ordføreren kunne ta et initiativ til at det settes av penger for å gi en fordypningsmulighet i programmering på en time hver uke for seks lærere på Flekkefjord Ungdomsskole for skoleåret 2021 -22. Han viste til at det er kommet nye fagplaner med programmering både i matematikk, naturfag, kunst/ håndverk og musikk og at Flekkefjord har mulighet til å være tidlig ute på dette området.

ORDFØRER TORBJØRN Klungland (Frp) svarte at det er positivt hvis det settes av ressurser til faglig fordypning for lærerne i skolen, men at det mest naturlige hadde vært at fagutvalg, skolene og faglig ansvarlig for skolene fikk være med å vurdere hvordan disse ressursene best kan prioriteres til kompetanseutvikling for lærerne.

NÅ HAR altså kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) sørget for at kompetanse til programmering prioriteres i Flekkefjord i nærmeste fremtid fordi kommunen som skoleeier har vært aktiv til å søke om penger. Det er bra at Rossevatn sin pionerånd på dette området videreføres med ny teknologi i skolesekken.