Tonstad Datapark søkte den 31. august 2020 om å få bygge Tonstad datapark transformatorstasjon og to 132 kV jordkabler fra den nye transformatorstasjonen til Ertsmyra transformatorstasjon (Kart 1). Tonstad datapark søkte om:

Tonstad datapark transformatorstasjon bestående av:

  • To transformatorer med ytelse 150 MVA og omsetning 132/22 kV.
  • To 132 kV utendørs bryterfelt.
  • Et 22 kV innendørs GIS-koblingsanlegg
  • Antall bryterfelt ikke avklart p.t.
  • Stasjonsbygg.
  • To ca. 500 meter lange 132 kV dobbelkurs jordkabler fra Agder Energi Nett sitt koblingsanlegg i Ertsmyra transformatorstasjon til ny transformatorstasjon for Tonstad datasenter.

Utgiftene til Tonstad Datapark sitt anlegg er beregnet til 76 millioner kroner. I tillegg kommer nødvendige tiltak for å kunne koble seg til nettet til Agder Energi/ Statnett. Anleggsbidrag til Agder Energi utgjør 24 millioner kroner. Hva det vil koste i anleggsbidrag til Statnett er ikke beregnet ennå.

Planlegger datapark

Tonstad datapark planlegger å etablere en datapark på areal regulert av Sirdal kommune til næringsformål. Tonstad datapark ønsker derfor å etablere en strømforsyning fra Ertsmyra transformatorstasjon og Agder Energi Nett sitt 132 kV-anlegg til den nye transformatorstasjon i dataparken.

Tonstad datapark transformatorstasjon vil etableres inne i det sørøstlige området som er regulert til næring av Sirdal kommune, hvor det planlegges datapark. Det vil etableres et nytt 132 kV utendørs bryteranlegg med to bryterfelt. Det søkes om å etablere en stasjonsbygning med et innendørs 22 kV GIS-anlegg.

Det er ikke avklart antall bryterfelt i anlegget enda, da det vil avhenge av datasenterkundens behov. I tillegg vil bygget inneholde hjelpeanlegg, kontrollrom og servicefasiliteter. Bygget vil ha et areal på om lag 300 kvadratmeter. Tonstad datapark skriver i søknaden at den endelige utformingen av bygget enda ikke er helt avklart da utformingen av selve dataparken enda ikke er klar, og man vil forsøke å koordinere aktørenes behov.

Avtale med Agder Energi

Sirdal kommune er positive til at det gis konsesjon for nettilknytningen av Tonstad datapark, og viser til reguleringsbestemmelsene for området. Kommunen ønsker å bli involvert i den videre prosessen.

Agder Energi Nett bekrefter at de og Tonstad datapark har inngått avtale om gjennomføring av konseptvalgutredning for hvilke tiltak som er mest hensiktsmessig i Ertsmyra transformatorstasjon for å kunne etablere to 132 kV bryterfelt mot Tonstad datapark, og eventuelt et ekstra bryterfelt mot Statnetts nye 420/132 kV transformator. Utredningen skal ferdigstilles i løpet av mai 2021.

Trenger ny trafo også hos Statnett

Fordi det kun er én 420/132 kV transformator i Ertsmyra transformatorstasjon vil tilknytning av mer nytt forbruk under Ertsmyra kunne føre til perioder uten tilstrekkelig forsyningskapasitet ved transformatorfeil eller vedlikehold som krever utkobling. Dagens forbruk under Ertsmyra transformatorstasjon kan forsynes fra andre transformatorstasjoner i nærheten og/eller via lokal produksjon i området i situasjoner med feil eller vedlikehold på 420/132 kV transformator. Med betydelig økt forbruk vil det sannsynligvis ikke være mulig i alle situasjoner å forsyne alt forbruk.

Statnett antar at det mest rasjonelle tiltaket er å øke transformatorkapasiteten i Ertsmyra mellom 420 og 132 kV, og at Statnett kan installere en 300 MVA transformator i ny sjakt med tilhørende bryterfelt. Kostnaden for tiltaket i transmisjonsnettet er antatt å være 75-100 millioner kroner. Tonstad datapark har inngått avtale om konseptvalgutredning med både Agder Energi Nett (AEN) og Statnett SF.

NVE understreker at Agder Energi Nett og Statnett må søke NVE om konsesjon for de tiltakene som er nødvendige for å tilknytte Tonstad datapark i Ertsmyra transformatorstasjon.

NVE stiller krav om at det utarbeides en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) der anleggsarbeidene skal beskrives og hvordan Tonstad datapark skal ivareta veisikkerhet og varsling av naboer langs veien ved tungtransport. Planen skal godkjennes av NVE før anleggsstart.