Gå til sidens hovedinnhold

Tung offentlig finansiering av akvalab på Abelnes

De offentlige tilskuddsmidlene for å få til akvalab på Abelnes summerer seg til 12,27 millioner kroner for de to årene 2020 og 2021.

Fylkeskommunedirektøren innstiller på at fylkeskommunen skal bla opp de siste fire millionene av seks millioner kroner som tidligere ble satt av til til realisering av akvalab på Abelnes og Innakva LAB AS.

Godkjenning fra Mattilsynet er en forutsetning for drift av lokaliteten på Abelnes. Mattilsynet gav i sommer avslag på søknad om godkjenning men etter en ny forklaring på hvordan anlegget skal drives har Innakva LAB nå fått godkjenning.

Får starte «forsknings-oppdrett» med rognkjeks og torsk

Offentlige penger

Innakva LAB er i gang med prosjekteringen av byggingen på Abelnes og utvikling av forretningsplan for Innakva LAB AS. Sistnevnte gjøres i samarbeid med forretningsutviklere i Lister Nyskaping. Søker opplyser at gjennomføring av prosjektet er avhengig av at de resterende 4,0 millioner kroner fra Agder fylkeskommune gis som tilskudd nå. Samlede prosjektkostnader er på 9,8 millioner kroner i tillegg til et bidrag på 2,6 millioner fra Flekkefjord kommune. Av en samlet sum på 12,4 millioner kroner, er 12,27 millioner fra offentlige instanser.

Satsingen er i perioden 2020‒2021 altså tungt offentlig finansiert, med tilskuddsmidler fra Agder fylkeskommune, Blått kompetansesenter og Sørlandets kompetansefond. De regionale offentlige tilskuddsmidlene summerer seg til 9,67 mill. kroner over de to årene og fordeler seg slik:

  • Agder fylkeskommune: 2 mill. kroner (2020) + 4 mill. kroner (denne søknad) = 6 mill. kroner
  • Sørlandets Kompetansefond: 520 000 kroner (2020) + 2 250 000 kroner (2021) = 2,77 mill. kroner
  • Blått kompetansesenter: 900 000 kroner (2020)
  • I tillegg bidrar Flekkefjord kommune med betydelige midler til satsingen på Abelnes, med 2,6 mill. kroner. Opprustingen er del av kommunens utvikling av næringsområdet på Abelnes. I tillegg til å dele på kostnadene til inntaksledning av sjøvann og prosjektering, vil Flekkefjord kommune være eier av bygget Innakva LAB skal leie.

Økt samarbeid

Agder fylkeskommune støtter opp om arbeidet med å legge til rette for økt FoUoI (forskning, utvikling og innovasjon), nyetableringer og verdiskaping innen marine næringer på Agder.

– Satsingen for å etablere en akvalab på Lister kan legge til rette for økt samarbeid mellom næringsliv, gründere, undervisning og forskning på feltet. Fylkeskommunedirektøren har forståelse for at satsingen har behov for en sterk offentlig finansiering i en oppstartsfase, og ser at det kan ha betydning for en vellykket realisering av satsingen å gi tilsagn på avsatte midler nå, uttaler fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft i sin vurdering.

Nye kunder

Målet med prosjektet «Innakva LAB og InnLABelnes» er å opprette en akvakulturlab på Abelnes, og at Innakva LAB skal bli operativ med mulighet til å ta imot prosjekter og kunder fra midten av 2022.

Målgruppe for laben på Abelnes er gründere, næringsliv, undervisningsinstitusjoner og forskning.

InnLABelnes i Flekkefjord skal sørge for aktivitet over hele Agder, med fokus på kommuner som har aktivitet innen blå næring. I den daglige driften av anlegget på Abelnes vil Innakva LAB AS gi høy prioritet til samarbeidet med Flekkefjord videregående. På grunn av at studielinjen for blått naturbruk ligger på Flekkefjord vgs., ser Innakva LAB det som nødvendig å etablere anlegget på Abelnes.

Prosjektleder for satsingen er daglig leder Lone Jevne for Innakva LAB AS.

Innakva LAB AS er ment å være en innovasjonsklynge med forskningsinfrastruktur som skal tilby tjenester og fasiliteter for utvikling, forskning og undervisning. Det skal være en nøytral aktør og et lavterskeltilbud. Selskapet skal samarbeide tett med de relevante forsknings- og kompetansemiljøene, blant annet med NIVA, UiA, Center for Coastal Research og Havforskningsinstituttet (Flødevigen).

Fylkeskommunedirektøren understreker viktigheten av at satsingen raskt får på plass en forretningsplan og finansieringsmodell som sikrer en levedyktig satsing når tjenestetilbudet er operativt fra høsten 2022.