Jeg forstår godt at Odd Omland opplever å være i en presset situasjon og ønsker å distansere seg fra fortiden. Han kjempet som ordfører for å få vindkraft til Kvinesdal og det må være smertelig å oppleve hvordan befolkningen nå reiser seg mot vindkraft. Det gir imidlertid grunn til undring at Odd Omland reagerer så kraftig, når jeg kun har dokumentert fakta. Jeg ønsker ikke å bruke tid på denne type skriverier, men finner det nødvendig å kommentere noe av det Odd skriver:

«Når det gjelder møtereferatet av 22.02.2011. som det refereres til, så er det helt riktig. Det var et enstemmig politisk synspunkt som jeg målbar i forhandlingene. Risnes burde i tillegg tatt med det andre som står i samme referat fra statens prosjektleder. Der uttrykker Fylkesmannen følgende under sin oppsummeringen av situasjonen i den enkelte kommune: «I Kvinesdal bør det være mulig å komme til enighet, trenger et eget møte om blant annet Nesjen område.» Det var i dette møtet Punsvik nå sier jeg æreskjelte ham, og ikke i et møte i Kvinesdal. Jeg oppfatter tvert imot referatet fra 22.02.2011 som en positiv tilnærming fra Fylkesmannens side!»

Det Odd Omland skriver her er feil, det var på Heiplan-møte i Kvinesdal 22.02.2011, at han som ordstyrer nektet Tor Punsvik å fremme sitt syn og skjelte han ut. Det er vel ikke helt vanlig at slik episoder tas inn i referatet?

Når det gjelder Kvinesheia vindpark skriver Omland: «Hvorfor skriver Risnes at det var et flertall i kommunestyret 15.12.2010 som vendte tommel ned? Hvorfor skriver han ikke det som står i protokollen? Saken ble nemlig enstemmig utsatt, etter forslag fra ordføreren selv.»

Det Odd Omland skriver er isolert sett riktig, men det er jo ingen ordfører, som vil la en sak gå til avstemning, når han vet at han får flertallet imot seg!

Odd Omland skriver videre: «At Risnes henger ut grunneiere for å ha skaffet seg fordeler gjennom politisk kjennskap er helt utrolig, og uten rot i virkeligheten. Dette burde Risnes ha forholdt seg for god til! Meg bekjent ble de frivillige grunneieravtalene inngått i 2013.»

Det Omland skriver her er i beste fall upresist og jeg vil her sitere fra forhåndsmeldingen til HybridTech datert 12.08.2010:

«Det har vært gjennomført drøftinger mellom HybridTech og grunneierne i det foreslåtte planområdet. Som resultat av disse drøftingene er det inngått rammeavtale om leie av grunn med grunneierne, og disse er innforstått med at det sendes forhåndsmelding for Buheii Vindpark. Politisk og administrativ ledelse i Kvinesdal kommune har blitt informert om de pågående undersøkelsene. Det har fra kommunens side blitt uttalt klar interesse for å utrede mulighetene for å utnytte vindkraft på en positiv måte for kommunen og dens innbyggere.»

Det er et faktum at Heiplanen flyttet grensen for villreinområdet til nord for planområdet til Buheii Vindkraft AS. Dette har åpenbart vært til fordel for grunneierne i planområdet og en av disse er medlem i Arbeiderpartiet og var tidligere i kommunestyret. Dette skjedde i din tid som ordfører, men jeg har aldri påstått at noen har gjort noe ulovlig, kun konstatert fakta. Det bør imidlertid være et tankekors at samfunnet gir 4 grunneiere rett til å påføre sine naboer og berørte rettighetshavere i området, så stor sorg og smerte som i dette tilfelle. Vindkraftverket vil rasere et stort uberørt naturområde og påfører naboer, samt eiendomsbesittere i området både store ulemper og økonomiske tap.

Odd Omland skriver videre: «Risnes valgte siden å gå til retten med saken. Påstandene om at det var en fremforhandlet en politisk grense utefra det som fremkommer i mailen fra Risnes, ble også fremlagt i Lister Tingrett. Risnes tapte saken fullstendig på alle punkter og saken ble ikke anket!»

Det Omland skriver her er feil! Det var Buheii Vindkraft AS som stevnet oss for Lister Tingrett og Odd Omland glemmer å nevne at det i dommen også står:

«Skjønnsretten er ikke sammensatt med særkompetanse innen fugl eller hubro, og har intet selvstendig faglig grunnlag å bygge sin vurdering av utredningenes faglige kvalitet på.» og «Slik saken er anlagt og belyst, har retten i realiteten ingen reell mulighet til å foreta en slik bred og omfattende avveining som Helge Briseid Risnes og Knut Risnes synes å legge opp til.»

Myndighetenes håndtering av landbasert vindkraft er en tragedie og nasjonal skandale med mange likheter til NAV skandalen. Faktum er at bygging av vindkraft i Norge ble sluppet fri, uten at det var definert hvor det skulle bygges, hvor mange TWh det skulle bygges, eller hvordan lovverket skulle forstås og anvendes i vindkraftsaker. Riksrevisjonens rapport, påpekte dette allerede i 2014 Dokument 3:5 (2013-2014) uten at myndighetene reagerte. Våre myndigheter har følgelig i dagens situasjon, et stort ansvar for å håndtere de konsesjoner som er gitt på en klok måte.

NVEs godkjenning av MTA-planen etter at innbyggerforslaget var kjent, er en provokasjon som forsterkes av NVEs hastegodkjennelse av eierskiftet, dagen før klagefristen utløp. Dette er nok et eksempel på hvordan NVEs ulovlige myndighetsutøvelse har eskalert konflikten!