Forprosjekt villreinutstilling i utstillingslokalet på Infobygget ved Sirdal Fjellmuseum er gjennomført tidligere. Neste fase er produksjon av selve utstillingen, og arbeid som inngår i dette er avtaler med leverandører, klargjøring av utstillingslokale, produksjon og montering. Dette arbeidet er det Sirdal kommune ved museumsleder som har ansvar for å følge opp.

Gjennom prosessen med forprosjektet har det vært et tydelig signal fra arbeidsgruppen om at det er sterkt behov for ny belysning. Eksisterende belysning har vært siden oppføringen av infobygget, og det er behov for oppgradering. I tillegg vil dette ha mye å si for inntrykket og opplevelsen av den nye utstillingen som skal inn her.

Utsatte saken

Rolv Guddal (Ap) foreslo at saken utsettes fordi han mente det var ønskelig med oversikt over uløste avvik, informasjon om lagerplass og at formannskapet fikk en befaring på Kvæven før neste møte.

Utsettelsesforslaget fra Guddal ble vedtatt med fem mot to (Sp, KrF) stemmer.

To pristilbud

Det er hentet inn to ulike pristilbud knyttet til ny belysning ERCO AS har gitt tilbud på 230.000 kroner eks.mva. I tillegg kommer montering. Flekkefjord Elektro har gitt et tilbud på 204.000 kroner eks. mva. Montering inkludert.

Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) har antydet at de kan bidra med 50.000 kroner.

Løsning

– Det er viktig for Sirdal kommune å få på plass villreinutstillingen så raskt som mulig. Blant annet på grunn av koronapandemien har en ikke klart å holde oppsatt framdriftsplan. Prioritet fremover vil derfor være fjerning av gammel utstilling, etablering av nytt lysanlegg og produksjon av ny utstilling med pedagogisk opplegg, fremholdt konstituert rådmann John Birkeland i saken til formannskapet.

– Rådmannen mener at en god og profesjonell belysning vil være et viktig element for å gjøre opplevelsen av utstillingen best mulig. Jeg mener likevel at inndekning av beløp i denne størrelsesorden burde ha blitt avklart langt tidligere i prosessen.

Rådmannen foreslo en omdisponering av 54.000 kroner fra enhet for kultur og 100.000 kroner fra bygg og eiendom for å få på plass midler til ny belysning. Det forutsettes at Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) bidrar med 50.000 kroner.