Forslaget til vedtak som politikerne i formannskapet skal ta stilling til er at «Sirdal kommune stiller gjerne som vertskommune for stillinga som vassområde-koordinator for vassområda Mandal-Audna, Lygna og Sira-Kvina. Kommunen vil ta endelig stilling til invitasjonen når det føreligg nærare rammer for samarbeidet.»

– Det er flott om vi kan få noen lokale ressurser knyttet til dette i vår kommune, sa Thor Jørgen Tjørhom (Sp) før et enstemmig formannskap støttet innstillingen fra rådmannen.

Det er Agder fylkeskommune som inviterer kommunene i vannområdene Mandal-Audna, Lygna og Sira-Kvina til et samarbeid om å etablere en fast 100 prosent stilling som vannområdekoordinator, hvor både fylkeskommunen og berørte kommuner bidrar med finansiering av stillingene, og en kommune har arbeidsgiveransvaret.

Finansieringen av en samlet sum på én million kroner, er foreslått med 30.000 på hver av de lokale kommunene Sirdal, Flekkefjord, Kvinesdal, Lund, Hægebostad, Lyngdal, Åseral og Farsund og 80.000 på Lindesnes samt 40.000 på Kristiansand. Resten (645.000 kroner) tar fylkeskommunen/ med støtte fra staten seg av.

Attraktivt spleiselag

Agder fylkeskommune mottar årlig tiltaks- og tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet øremerket til spleiselag mellom statlig, regionalt og lokalt nivå for å sikre god organisering og kunnskapsinnhenting i de såkalte vannområdene. Pengene kan for eksempel inngå i samfinansiering med kommunene om en koordinatorer. Dette regnes som sikre årlige midler som i sin helhet vil inngå i samfinansieringen.

Rådmannen i Sirdal ber om mandat fra formannskapet til å foreslå Sirdal kommune som vertskommune for den nye stillingen på møtet den 30. november.

– Vertskommune skal etter planen velges på dette møtet, så her gjelder det å være litt frampå. Om en ser rent distriktspolitisk på saken, vil det være gunstig å betale 30.000 kroner årlig for en ny 100 prosent fast kompetansestilling i Sirdal, påpeker plan- og miljøkonsulent Sven Sandvik som er saksbehandler for rådmannen i denne saken.

Skal velge vertskommune

Agder fylkeskommune ønsker å invitere ordfører og kommunedirektør i kommunene i vannområdene Mandal-Audna, Lygna og Sira-Kvina til et møte i løpet av høsten for å diskutere organisering av vannområdene.

Aktuelle tema for møtet 30. november er:

 • Orientering knyttet til mulig organisering av vannområdene
 • Etablere styringsgruppe
 • Fastsette organisering av VO
 • Vurdere finansieringsmodell for ny vannområdekoordinatorstilling
 • Velge vertskommune for den nye stillingen

Kommunalt ansvar

Mange av tiltakene for å beskytte og forbedre vannmiljøet og sikre miljømåloppnåelse, er det kommunene som har ansvaret for å gjennomføre.

– Kommunene er derfor en svært viktig sektor og planmyndighet i vannforvaltningen og har ansvar for å følge opp og forvalte vannmiljøet i egen kommune i tråd med vannforskriften, vannforvaltningsplan med tiltaksprogram og de nasjonale føringene. Hensynet til vannmiljø blir altså del av planleggingen på alle nivå i kommunen, fremholder avdelingsleder Christina Milsom for bærekraftig utvikling i Agder fylkeskommune.

Noen av oppgavene som vannområdekoordinator kan bistå kommunene med er:

 • Ivareta med god deltakelse og medvirkning i vannforvaltingsarbeidet og med dette også bidra til oppfølging av kommunes eget sektoransvar.
 • Sikre god samordning og forente løsninger med øvrige sektormyndigheter og andre berørte parter i det enkelte vannområde
 • Bistå kommunene i å ivareta og sikre godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene i kommunale planer.
 • Fremme kommunens interesser knyttet til vannmiljø og brukerinteresser i vann i statlige og regionale planer.
 • Planlegge hvilke tiltak som er nødvendige for å oppnå godt vannmiljø i vannforekomstene, og registrering og løpende oppdatering av tiltak i Vann-nett.
 • Oppdatere kunnskapsgrunnlaget i samarbeid med ulike aktører, og dialog med Statsforvalteren om innlegging av data i databasen Vann-nett.
 • Planlegge hvilke tiltak som er nødvendige for å oppnå godt vannmiljø i vannforekomstene, og registrering og løpende oppdatering av tiltak i Vann-nett.
 • Fastsette realistiske miljømål for vannforekomstene i samarbeid med vannregionmyndigheten, Statsforvalteren og statlige sektormyndigheter.
 • Følge opp bestillinger som kommer fra vannregionmyndigheten i arbeidet med oppdatering og gjennomføring av regional plan for vannforvaltning.
 • Representasjon i ulike utvalg og grupper i vannregionen
 • Sikre lokal medvirkning og informasjon