Min vanlige jobb er som veileder i NAV, og snakker hver uke med masse mennesker som av en eller annen grunn er utenfor arbeidslivet. Det kan være at de ikke har helse nok til å jobbe fullt, det kan være at språk og kultur utfordringer holder dem ute, eller det kan være at det er rus problematikk.

Utenforskap er noe vi som samfunn må ta på alvor, og min erfaring er at man må starte helt i barnehage og grunnskole. Det er mange elever som kommer fra hjem der foreldrene av en eller annen grunn ikke stiller opp for sitt barn, ikke hjelper dem med lekser eller ikke deltar i sitt eget barns liv. Vi liker å tro at det er et lite mindretall dette gjelder, min erfaring er dessverre at det er flere enn man tror.

Jeg mener at vi bør få på plass et solid system som fanger opp disse elevene tidlig, og følger dem ekstra opp. De trenger kanskje ekstra hjelp med å lære å lese, eller økonomisk hjelp til å delta i idrett, foreninger eller lag. Min opplevelse når jeg snakker med mennesker som går på sosiale ytelser fra NAV, er at de ofte har mistet sitt nettverk, og de er inaktive i lag, foreninger eller i idrett. Deres nye venner er ofte andre som har samme eller tilsvarende ytelse fra NAV. Når mange mennesker er havnet utenfor samfunnet og arbeidslivet, så driver NAV med skadelindring, og ikke forebygging. Forebyggingen må vi som politikere ta større ansvar for.

Min løsning er at man må satse mer, og med betydelige ressurser på idrett, lag og foreninger. Det mener jeg fordi det beste for å forebygge utenforskap er å skape rammer der det er lett å engasjere seg. Man trenger at innbyggerne fra en tidlig alder aktiviserer seg i en eller annen for organisert aktivitet. Deltar man i samfunnet og er aktiv, så får man nettverk og venner, og det er en god forebyggende handling som vil gi økt arbeidsinkludering. Så må vi sørge for at NAV får de ressursene de trenger for å gi tettere oppfølgning til brukerne, og vi må innføre aktivitetsplikt for alle sosialhjelpmottakere.

Jeg mener vi har alle muligheter til å lykkes med å inkludere flere i samfunns- og arbeidslivet, det handler om levekår, og det handler om å ta i bruk alle de menneskelige resursene vi har i Agder. Dette er et område vi må lykkes på, og nå er det vår plikt som politikere å vise at vi tar ansvar.