Blå næringer er viktig for landsdelen, og mye tyder på at denne næringen vil bli enda viktigere i årene som kommer. Høyre, KrF og FrP er av den oppfatning at vi som fylkeskommune bør spille en aktiv rolle i å sørge for at denne næringen styrker og utvikler seg. Vi ser at aktiviteten innen blå næringer som fiskeri og maritime næringer er økende, og vi ønsker derfor at fylkeskommunen vurderer å øke sitt engasjement innen dette næringsfeltet.

Agder har hatt stor suksess med næringsklynger innen olje- og gassindustrien, og nå er det etablert næringsklynge innen den maritime næring. Blå næringer er også på trappene til å bli et utdanningstilbud ved fylkets videregående skoler. Det er også et ønske fra næringen at det etableres et utdanningstilbud ved Universitetet i Agder innen maritime næringer.

OECD er av den oppfatning at det vil skapes omlag 40 millioner arbeidsplasser globalt innen 2030 i havrelaterte næringer, og at havøkonomiens totale verdiskapning vil dobles innen 2030. De områdene som OECD ser for seg at det vil komme sterk vekst er innenfor havvind, oppdrett, fiskeforedling og havnevirksomhet. Det er åpenbart at blå næringer vil skape økonomisk vekst og mange nye arbeidsplasser i Norge. Derfor ønsker vi at Agder fylkeskommune skal være en betydelig og tilretteleggende aktør innen denne næringen.

Det arbeider rundt 214 000 personer innen havnæring (Sjømatnæring, maritim næring og offshore) i Norge og havnæringen skaper verdier for nærmere 500 milliarder, det vil si rundt en fjerdedel av verdiskapningen i næringslivet.

Det jobbes godt i Agder for å utvikle og styrke vår kompetanse innen fiskeri og maritime næringer. Det pekes også på fra både næringen og regjeringen at fiskeri og hav er viktig, og vil bli enda viktigere i de kommende årene.

Nord-Norge er sterke innen fiskeri, og er klart størst innen denne næringen. For å sørge for at Agder også styrker seg innen denne næringen, så ønsker vi at vi tar lederskap og sammen med aktører innen næringen utvikler er strategi og handlingsplan som kan samkjøre våre mål og ambisjoner inn mot akademia, næringsliv og sentrale myndigheter.

I Agder så har vi utvalg eller forum som har spesialisert seg innen landbruk, og innen jernbaneutvikling. Tiden er moden for at vi øker vår kompetanse og engasjement innen blå næringer, og blir en enda viktigere og mer resurssterk samarbeidspartner for private aktører innen næringen. Derfor har vi nå startet prosessen med å opprette et eget utvalg innen blå næringer i Agder, der sentrale fylkestingspolitikere jevnlig møter aktører innen fiskeri, sjømatnæringen, og de utdanningsinstitusjoner som tilbyr blått naturbruk.

Vi skal bli en langt bedre tilrettelegger for blå næringer fremover, og dette utvalget skal sørge for at næringen og politikerne har mer systematiserte treffpunkt, og på den måten så skal vi i sammen løfte denne viktige næringen.