Valget i Sirdal blir den thriller!

 *** Local Caption *** Sirdal kommune, kommunehuset

*** Local Caption *** Sirdal kommune, kommunehuset Foto:

Av
DEL

MeningerI Agder 23. august hadde Fritjof Jaatun et leserinnlegg under ovennevnte tittel. Jeg er enig med Oslo-mannen Jaatun i at valget i Sirdal blir en thriller, men ikke av samme grunn.

Jaathun uttaler sågar i leserinnlegget at Sirdalspolitikken ikke «restartes», men settes i «revers» hvis Høyre kommer i posisjon i kommunestyret. Dette begrunnet i at undertegnede ikke ydmykt er fullt ut enig i hans standpunkt i vindkraftdebatten.

Sirdal Høyre lever svært godt med Oslo-mannens uttalelser og antagelser.

Det Sirdal Høyre er mer bekymret for er at vindkraftdebatten nærmest «kupper» hele lokalvalgkampen. Dette er uheldig.

Sirdal Høyre er mer opptatt av innbyggernes helhetlige ve og vel, og mindre om hva utenbygdsboende mener om utsikt, verdi på egen fritidsbolig o.l.

For Sirdal Høyre er hovedfokus i denne valgkampen at Sirdal trenger flere innbyggere og befolkningsvekst. For å oppnå dette har Sirdal Høyre satt oppgaven å skape flere arbeidsplasser som jobb nr. 1 i kommende periode.

Verdier må skapes før de kan fordeles.

Vi håper derfor at velgerne tar seg tid til å lese programmene, se hvilken realpolitikk partiene ønsker å føre og se hvilke konkrete tiltak partiene ønsker å gjennomføre i kommende periode. Først deretter anbefaler vi å gjøre seg opp en mening om hvilken stemmeseddel som skal brukes på valgdagen.

For Høyre sin del har vi konkrete forslag på å støtte og utvikle kompetansemiljøer rundt allerede etablerte selskaper og institusjoner i Sirdal, så som Norsk Ørret, Norhard, reiselivsnæringen og andre. Vi har eget punkt om å støtte og videreutvikle Sirdal Videregående skole, vi vil jobbe for en tredje tunnel på Haughomveien, vi vil bygge kraftinformasjonssenter, vi vil støtte sentrumsutvikling på Tonstad og i GP-området osv, osv.

Til informasjon om Sirdal Høyre sitt standpunkt vedr. mer vindkraftutbygging i Sirdal så ønsker vi å avvente og se resultater og høste erfaringer ifra pågående utbygginger. Dette trengs det noe tid på og det er lite sannsynlig det kommer ytterligere vindkraftutbygging i Sirdal i kommende periode.

Dalen vår er imidlertid lang- og vidstrakt og det er ikke samme vurderinger som legges til grunn i områder med f.eks reiselivssatsing som det er i mer næringsfattige strøk. Bosetting i grisgrendte strøk er viktig for Sirdal Høyre, økonomi og skatteinntekter er viktig, endring i skatteregler kan komme og er viktig , arbeidsplasser og grunneiers rettigheter er viktig. Alle slike faktorer er vi politikere forpliktet til å vurdere sammen med øvrige hensyn før svar avgis i de enkelte saker.

Så oppfordringen fra Sirdal Høyre til velgerne blir: «Pust med magen», tenk flere saker og helhet og les programmene godt før dere velger stemmeseddel.

Godt valg !!

Artikkeltags