Forliksavtalen ble i formannskapet tidligere i sommer vedtatt enstemmig. Avtalen gir regler for økonomisk oppgjør med regler for indeksegulering og forutsetninger for både styringsgrupper, etablering av kraftvitensenter med tilhørende infrastruktur, bidrag fra andre og regler for markedsprising av andres bidrag.

Avtalen presiserer at Tonstad Vindpark AS skal få anledning til å delta i en styringsgruppe som følger opp utviklingen av kraftvitensenteret. Denne gruppen skal møtes jevnlig, minst to ganger årlig i utbyggingsperioden.

Skal velge representanter

Tonstad Vindpark AS kan overfor kommunen foreslå hvilke elementer som skal inngå i kraftvitensenteret, men kommunen har bestemmende innflytelse med hensyn til bruken av midlene. Vindkraftverket sin rolle i finansieringen av kraftvitensenteret og tilhørende infrastruktur skal gjøres synlig gjennom skilter og informasjonsmateriell.

Det står ikke i avtalen eller i vedtaket fra formannskapet noe om antall medlemmer fra kommunen eller annen fordeling av medlemmer i styringsgruppa. Rådmannen har i samråd med ordfører lagt opp til følgende medlemmer i styringsgruppa:

 • Én representant fra Tonstad Vindpark AS som velges av Tonstad Vindpark AS
 • Én representant fra Sira Kvina Kraftselskap AS som velges av Sira Kvina Kraftselskap AS
 • To representanter fra Sirdal kommune. Disse velges av kommunestyret i egen sak

Rådmannen ser det som naturlig at leder av styringsgruppa blir utpekt av kommunestyret. Rådmannen overlater til politikerne å foreslå medlemmer til styringsgruppa. Styringsgruppa skal ta utgangspunkt i forliksavtalen og skal arbeide for etablering av kraftvitensenter på Tonstad.

Betaling fordelt frem til 2032

Før forliket hadde Tonstad Vindpark AS allerede betalt 13,5 millioner kroner til kommunen. Utover dette skal de betale følgende beløp:

 • I løpet av 2021 skal det betales ytterligere kr 1 million
 • I 2022 skal det betales kr 2,5 millioner
 • I 2023 skal det betales kr 1,58 millioner
 • I 2024 skal det betales kr 1,58 millioner
 • I 2025 skal det betales kr 1,58 millioner
 • I 2026 skal det betales kr 1,58 millioner
 • I 2027 skal det betales kr 0,58 millioner
 • I 2028 skal det betales kr 0,58 millioner
 • I 2029 skal det betales kr 0,58 millioner
 • I 2030 skal det betales kr 0,58 millioner
 • I 2031 skal det betales kr 0,58 millioner
 • I 2032 skal det betales kr 0,58 millioner

Beløpene som utbetales fra og med 2022, skal indeksreguleres på utbetalingstidspunktet med utgangspunkt i indeksen 1. juli 2021.

Betalingene skal benyttes til å utstyre kraftvitensenteret med utstyr som medfører at publikum kan få et inntrykk av hvordan vindkraftverket og de enkelte vindmøller ser ut i terrenget og utsikten fra vindmøllene (VR-briller), og Tonstad vindpark AS skal i den forbindelse medvirke til utviklingen av slikt utstyr og innhold.

Knyttet til kraftvitensenter

Betalingsforpliktelsene innebærer at det faktisk blir etablert et kraftvitensenter med tilhørende infrastruktur, med en totalkostnad på minst 40,5 millioner kroner. Kommunen er forpliktet til å holde fremdrift med etableringen av kraftvitensenteret med tilhørende infrastruktur. Fra og med 2025 kan Tonstad Vindpark stanse ytterligere betalinger frem til kommunen har brukt eller forpliktet seg til å bruke minst kr 40,5 millioner til kraftvitensenteret.

Avtalen kommer i tillegg til de årlige innbetalinger til kommunen via eiendomsskatt.