Alle parti har akseptert at man skal legge til rette for selskap og grundere som utvikler forretningsideer som viser omstilling til en mer miljøvennlig og fornybar fremtid. Det blir uten unntak snakket om omstilling til en mer grønn og bærekraftig økonomi i politiske fora når man skal rullere eller etablere politiske planer. I oktober skal vi rullere Regionplan Agder 2030 i Agder fylkeskommune.

Men til tross for at man har politisk enighet om en slik omstilling, så er det ulike virkemidler for å omstille norsk energi- og miljøpolitikk. På Stortinget er FrP er det eneste partiet som er klare som glass på at verden fortsatt er avhengig av en offensiv og mer borevillig olje og gassnæring. For oss er det naturlig at i en verden som har behov for olje, så skal vi være med å produsere og være best på miljøkrav og arbeidstakeres rettigheter som jobber i denne næringen.

Vi er også tilhengere av å utvikle nye og mer miljøvennlige løsninger for å utvikle energi, og bruke den kompetansen vi har opparbeidet oss innen olje og gassnæringen. Vi ser at det kontinuerlig utvikles nye prosjekt innen fornybar energi. Solcelle, bølgekraft, karbonfangst med mer. Slike prosjekt og løsninger vil bli viktige fremover. Vi ønsker også å ta til orde for et tettere og mer omfattende samarbeid med næringsklynger som for eksempel GCE Node, for å se på ulike og bedre måter å samarbeide på. Det er vår oppfattelse at næringsklyngen Node vil ha et tettere samarbeid med oss politikere i Agder fylkeskommune og det er vi utelukkende positive til. Det brukes mye tid på å utarbeide den ene miljøplanen etter den andre. Sikkert positivt, men la oss heller rette fokuset mot å samarbeide tettere med aktuelle næringsklynger (Node, Sinpro, Eyde mm). For å etablere bedre miljø og energipolitikk.

Det skal og bør ikke være noe tvil om vårt ønske til å benytte og bruke landsdelens kompetanse og ressurser til å utvikle mer bærekraftige og fornuftige løsninger for fremtidens energi politikk. Men skal vi lykkes med en tydelig endring så må vi skrote symbolpolitikk og miljøplaner som ingen bryr seg om, og anerkjenne at landbaserte vindturbiner ikke er ønsket, nødvendig eller bidrar til å nå våre forpliktelser i Paris avtalen.

Men til tross for at vi ønsker en satsning på fornybar energi, så vil vi ta en klar holdning mot landbaserte vindmøller. Vi ser at det etableres og utvikles vindmølleparker i Agder, dette er vi imot.

Det er ikke Agder fylkeskommune som gir tillatelse til etableringen av slike parker, men det må ikke forhindre oss i å ta et klart standpunkt mot denne aktiviteten. Det er skadelig for naturen, dyrelivet og bidrar minimalt med skatteinntekter og arbeidsplasser. Det er en aktivitet som er sterkt mislikt blant majoriteten av innbyggerne og skaper misnøye overalt hvor de etableres. Derfor vil vi at fylkestinget i Agder sender et tydelig signal til denne næringen at deres aktivitet er uønsket. Jeg vil derfor foreslå at politikerne i fylkestinget vedtar at følgende inkluderes i Regionplan Agder 2030, når planen skal rulleres i oktober:

I Agder ønsker vi ikke landbaserte vindturbiner. Selskap som etablerer og utvikler vindmølleparker er ikke ønsket i Agder. Vi vil motarbeide alle former for vindmølleparker og si tydelig ifra at deres aktivitet ikke i samsvar med vårt ønske om en bedre region for våre innbyggere.

Regionplan Agder 2030 er et overordnet strategisk styringsdokument for hele Agder, den tar for seg utfordringer, muligheter og prioriteringer. Planen er grunnlaget for politikkutformingen i Agder. Det finnes mange offentlige planer og strategier, men denne planen er blant de aller viktigste. Så ved å få inn en slik tydelig formulering i en plan som brukes av alle kommuner vil være helt sentralt for å forebygge og hindre at det etableres nye vindmølleparker, og hindre at eksiterende parker utvides.

Får jeg flertall for mitt forslag i Regionplan Agder 2030, så er Agder fylkeskommunes offisielle politikk, at denne næringen skal motarbeides og etableringer av slik aktivitet er uønsket.